Till startsida

Hanne Andersson, Universitetslektor litteraturvetenskap

Presentation

Jag blev gymnasielärare i svenska och historia 1974. Efter 20 år på gymnasiet i Varberg återvände jag till universitetet. Via studier i genusvetenskap och vetenskapsteori återkom jag till litteraturvetenskapen i slutet av 1990-talet och disputerade 2008. Sedan våren 2009 har jag undervisat inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Jag har varit delaktig i flera olika kurser inom LP01 och nu senast också inom LP11 där jag är engagerad inom främst den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Höstterminen 2012 inledde jag ett samarbete med en IKT-coach och lärarstudenter har fått blogga om sin VFU.

Forskningsområden

Min avhandling har titeln Doxa och debatt. Litteraturvetenskap runt sekelskiftet 2000. I den synliggör jag de normer och de försanthållanden – den doxa – som styr det vetenskapliga arbetet. Med doxa menas etablerade uppfattningar, uppfattningar som ses som självklara och som just därför inte anses behöva rättfärdigas. De är underförstådda och outtalade men kan göras synliga då de utmanas och debatteras. En etablerad uppfattning är att ägna sig åt litteratur tillhörande det ”smala” litteratururvalet eller, annorlunda uttryckt, det ”bildade kretsloppet”. En annan är den som jag har benämnt opersonlighetsnormen, uppfattningen att forskaren inte bör framträda som synligt subjekt. Mina huvudresultat har jag sammanfattat kort i ett inlägg i 2007 års humanioradebatt i Dagens Nyheter, ”Disciplinära myter. Svensk litteraturvetenskap är fortfarande smal och närsynt”.

Efter disputationen har jag i artiklar behandlat forskningsuppgifter som inte är doxa inom litteraturvetenskapen, såsom läsarbrev till Birgith Th Sparre, författare till de på 1950- och 1960-talen populära Herrgårdsromanerna, och samtida rock- och countrylyrik, främst Dolly Partons.

Mitt intresse för litteraturvetenskapen som akademiskt ämne låter sig väl kombineras med litteraturdidaktikens grundfrågor och, i förlängningen, skolans svenskämne. Ämnesdidaktiken rör relationen mellan läsare och litteratur och på de olika arenorna ställs samma frågor: vilken litteratur skall läsas, hur och varför.

Publikationer

Publikationslistan är hämtad ur GUP (Göteborgs universitets publikationsdatabas). Här publicerar jag mig under mitt fullständiga namn Hanne-Lore Andersson. 

Publikationer

2014

2009

2008

2007

Kontaktinformation

Hanne Andersson

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6

Telefon:
031-786 4384

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta